ફેબ્રુઆરી ૨૫

તારીખ

૨૫ ફેબ્રુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૫૬મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ ૫૬મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૦૯ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો