બલ્લારપુર ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના ચંદ્રપૂર જિલ્લાનું એક નગર છે. બલ્લારપુરમાં બલ્લારપુર તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે.