બલ્લારપુર તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના ચંદ્રપૂર જિલ્લાનો એક તાલુકો છે. બલ્લારપુર આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે. આ તાલુકામાં મુખ્યત્વે ડાંગર (ખરીફ), કપાસ, સોયાબીન, ઘઉં, તુવર, મગ, અડદ અને મરચાંના પાકોની ખેતી કરવામાં આવે છે.

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો

ચંદ્રપૂર જિલ્લાના તાલુકાઓ
ચંદ્રપૂર તાલુકો | વરોરા તાલુકો | ભદ્રાવતી તાલુકો | ચિમુર તાલુકો | નાગભડ તાલુકો | બ્રહ્મપુરી તાલુકો | સિંદેવાહી તાલુકો | મુલ તાલુકો | ગોંડપિંપરી તાલુકો | પોંભુર્ણા તાલુકો | સાવલી તાલુકો | રાજુરા તાલુકો | કોરાપણા તાલુકો | જિવતી તાલુકો | બલ્લારપુર તાલુકો