બારપેટા ભારત દેશના ઉત્તર - પૂર્વ ભાગમાં આવેલા આસામ રાજ્યના બારપેટા જિલ્લામાં આવેલું એક નગર છે. બારપેટામાં બારપેટા જિલ્લાનું મુખ્યાલય છે.