બારપેટા જિલ્લો

અસમનો જિલ્લો

બારપેટા જિલ્લો ભારત દેશના ઉત્તર - પૂર્વ ભાગમાં આવેલા આસામ રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૨૭ (સતાવીસ) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. બારપેટા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક બારપેટા શહેરમાં આવેલું છે.