(નોંધ:અહીં લખાણ સીધે સીધું કોપી-પેસ્ટ કરાયેલું છે. છૂપાવ્યું.)