ચિત્ર:800px-Map GujDist All gujarati.pngફેરફાર કરો

હવે ચિત્ર કોમન્સ પર ચડાવવામાં આવ્યું છે ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૫:૫૫, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)

ચિત્ર:Tulsishyam4.JPGફેરફાર કરો

પ્રકાશનાધિકાર અસ્પષ્ટ.... પરવાના અંગે કોઈ માહિતી નથી આપી..... ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૬:૦૧, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)

ચિત્ર:Tulsishyam2.jpgફેરફાર કરો

પ્રકાશનાધિકાર અસ્પષ્ટ.... પરવાના અંગે કોઈ માહિતી નથી આપી..... ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૬:૦૨, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)

ચિત્ર:Tulsishyam1.jpgફેરફાર કરો

પ્રકાશનાધિકાર અસ્પષ્ટ.... પરવાના અંગે કોઈ માહિતી નથી આપી..... ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૬:૦૫, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)

ચિત્ર:Tulsishyam6.jpgફેરફાર કરો

પ્રકાશનાધિકાર અસ્પષ્ટ.... પરવાના અંગે કોઈ માહિતી નથી આપી..... ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૬:૦૫, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)

ચિત્ર:Tulsishyam5.jpgફેરફાર કરો

પ્રકાશનાધિકાર અસ્પષ્ટ.... પરવાના અંગે કોઈ માહિતી નથી આપી..... ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૬:૦૫, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)

ચિત્ર:Tulsishyam.jpgફેરફાર કરો

પ્રકાશનાધિકાર અસ્પષ્ટ.... પરવાના અંગે કોઈ માહિતી નથી આપી..... ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૬:૦૬, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)

ચિત્ર:Vanasda bazar.JPGફેરફાર કરો

હવે કોમન્સ પર લઈ જવામાં આવી છે ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૬:૦૮, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)

સભ્ય:KartikMistry/Test2ફેરફાર કરો

It was just Test. કાર્તિક મિસ્ત્રી ચર્ચા ૧૬:૩૪, ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ (IST)