બૉટ ફ્લેગ

ફેરફાર કરો

બધાં જ બૉટ ખાતાં માન્ય હોવા જોઇએ અને તેને સક્રિય કરતાં પહેલાં બૉટ ફ્લેગ અને પરવાનગી મેળવવી જરૂરી છે. તે માટે જુઓ, વિકિપીડિયા:બૉટ ફ્લેગ માટે નિવેદન અને મેટાવિકિ પરનું પાનું.

બૉટ ઉદાહરણ

ફેરફાર કરો