આ બૉટ pywikipedia-framework પર આધારિત છે અને મુખ્યત્વે શબ્દો બદલવાનું કામ કરશે.