મકાઈ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
49.34.45.194 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Ercé દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધ...
(→‎આ પણ જુઓ: જોડણી સુધારી)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઈલ એપ દ્વારા કરાયેલ ફેરફાર
નાનું (49.34.45.194 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Ercé દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધ...)
* [[રવિ પાક]]
* [[ખરીફ પાક]]
* [[ઉનાળુઊનાળુ પાક]]
 
[[શ્રેણી:ખેતી]]