"બળા (પક્ષી)" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Aniket એ દિશાનિર્દેશન છોડ્યા વગર પાના સુરખાબને બળા (પક્ષી) પર વાળ્યું: આ પાનાના ચર્ચાના પાના ને આધ...
નાનું (સુધારો - પ્રયત્ન ૧.)
નાનું (Aniket એ દિશાનિર્દેશન છોડ્યા વગર પાના સુરખાબને બળા (પક્ષી) પર વાળ્યું: આ પાનાના ચર્ચાના પાના ને આધ...)