"માર્ચ ૧૧" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2405:205:C94A:F314:0:0:22DF:B8AC (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Addbot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
(→‎જન્મ: જોડણી સુધારી)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઈલ એપ દ્વારા કરાયેલ ફેરફાર Android app edit
નાનું (2405:205:C94A:F314:0:0:22DF:B8AC (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Addbot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
 
 
== મહત્વની ઘટનાઓ ==
*
 
== જન્મ ==
*