ધૃષ્ટદ્યુમ્ન: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2405:205:C92B:52F2:F95C:C989:149B:EE05 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Gazal world દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
No edit summary
ટેગ્સ: વિઝ્યુલ સંપાદન મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (2405:205:C92B:52F2:F95C:C989:149B:EE05 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Gazal world દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
 
==યુદ્ધમાં==
કૃષ્ણ અને અર્જુનની સલાહ માની ને ધૃષ્ટધ્યુમ્નને પાંડવ સેનાનો સેનાપતિ બનાવવામાં આવ્યો. મહાભરતના મહા યુદ્ધમાં તેઓ અદ્ભુત પરાક્રમ કયુ હતુ.
 
==દ્રોણ વધ==