"ગુજરાતના વિરલ વ્યક્તિત્વો" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત