મહેરબાની કરીને અહિં કોઈ સંદેશા ના મુકશો!
Gubot મુખ્યત્વે ગુજરાતી લેખોમાં વપરાયેલી ખોટી જોડણી સુધારવાનું કામ કરે છે.
મારા વિષે વધુ જાણવા માટે તમે મારા વિષેનાં પાનાં પર જઈ શકો છો, અથવા સંદેશો લખવા માટે મારી ચર્ચાનાં પાનાં પર જાવ.
આભાર!