"ધીરુભાઈ ઠાકર સવ્યસાચી સારસ્વત પુરસ્કાર" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત