વીરપુર

સંદિગ્ધ શીર્ષક

વીરપુર એક સંદિગ્ધ શબ્દ છે અને આ નામે ગુજરાતમાં અનેક ગામો આવેલા છે.