શ્રાવણ વદ ૮ને ગુજરાતીમાં શ્રાવણ વદ અષ્ટમી કે શ્રાવણ વદ આઠમ કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના દસમા મહિનાનો ત્રેવીસમો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના પાંચમા મહિનાનો ત્રેવીસમો દિવસ છે.

તહેવારો અને ઉજવણીઓ

ફેરફાર કરો

મહત્વની ઘટનાઓ [૧]

ફેરફાર કરો
  1. વર્ષ વિક્રમ સંવત પ્રમાણે આપેલ છે.