શ્રાવણ સુદ ૩ને ગુજરાતીમાં શ્રાવણ સુદ તૃતિયા કે શ્રાવણ સુદ ત્રીજ કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના દસમા મહિનાનો ત્રીજો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના પાંચમા મહિનાનો ત્રીજો દિવસ છે.

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

  • ઠકરાણી ત્રીજ

મહત્વની ઘટનાઓ [૧]ફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

સંદર્ભફેરફાર કરો

  1. વર્ષ વિક્રમ સંવત પ્રમાણે આપેલ છે.