આલેખ ટેસ્ટફેરફાર કરો

ગણિત વત્તા આંકડાઓનો ટેસ્ટફેરફાર કરો

  • 1+2+3 = 6
  • ૧+૨+૩ = ૦
  • ૧+૨+૩ (|R સાથે) = 6

વિકિડેટા ટેસ્ટફેરફાર કરો

  • સમીકરણ ક્ષતિ: - ની માટે સમીકરણ-નિશાની ખુટે છે
  • 0

ફ્લેગ ટેસ્ટફેરફાર કરો

ચાર્ટ ટેસ્ટફેરફાર કરો

Bottom up (default) third generation family tree (ahnentafel 7)
paternal grandfatherpaternal grandmothermaternal grandfathermaternal grandmother
fathermother
subject
જૂથના પ્રકારો
નિકટવર્તી (ગ્રામપંચાયત)દૂરવર્તી (રાષ્ટ્ર)નિકટવર્તી (પડોશ, ગામ)દૂરવર્તી (શહેર)નિકટવર્તી (કુટુંબ)દૂરવર્તી (શાળા, કોલેજ)નિકટવર્તી (ટોળું)દૂરવર્તી (જાહેર જનતા)
સંગઠિતબિનસંગઠિતસંગઠિતબિનસંગઠિત
સ્થાનિક (Territorial)બિનસ્થાનિક (Non-Territorial)
જૂથ

સંદર્ભ ટેસ્ટફેરફાર કરો

મિસ્ત્રી, કાર્તિક; મિસ્ત્રી, કવિન (૨૦૨૧-૦૫-૦૫). "મારા વિચારો, મારી ભાષામાં". મેળવેલ ૨૦૨૧-૦૫-૦૫. આ કોનો બ્લોગ છે?

ફુગાવોફેરફાર કરો

129