આસો વદ ૧૨ ને ગુજરાતી માં આસો વદ દ્વાદશી કે આસો વદ બારસ કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના બારમાં અને છેલ્લા મહિનાનો સત્તાવીસમો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના સાતમાં મહિનાનો સત્તાવીસમો દિવસ છે.

તહેવારો અને ઉજવણીઓ

ફેરફાર કરો

મહત્વની ઘટનાઓ [૧]

ફેરફાર કરો
  1. વર્ષ વિક્રમ સંવત પ્રમાણે આપેલ છે.