આસો સુદ ૧૦ને ગુજરાતીમાં આસો સુદ દશમ કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના બારમા અને છેલ્લા મહિનાનો દશમો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના સાતમાં મહિનાનો દશમો દિવસ છે.

તહેવારો અને ઉજવણીઓ

ફેરફાર કરો

મહત્વની ઘટનાઓ [૧]

ફેરફાર કરો
  1. વર્ષ વિક્રમ સંવત પ્રમાણે આપેલ છે.