મુખ્ય મેનુ ખોલો

૨૦ એપ્રિલનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૧૦મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૧૧૧મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૫૫ દિવસ બાકી રહે છે.

અનુક્રમણિકા

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો