ખારી નદી

સ્પષ્ટતા પાનું

ખારી નદી એક સંદિગ્ધ શબ્દ છે અને ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યમાં ત્રણ અલગ-અલગ જગ્યાએ આ નદી આવેલી છે.