જાન્યુઆરી ૬

તારીખ

૬ જાન્યુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો છઠ્ઠો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ છઠ્ઠો ) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૫૯ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો