ડિસેમ્બર ૧૮

તારીખ

૧૮ ડિસેમ્બર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૫૨મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૩૫૩મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૩ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો