દીવ તાલુકો

દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના દીવ જિલ્લામાં આવેલો એકમાત્ર તાલુકો

દીવ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવમાં આવેલા દીવ જિલ્લાનો એકમાત્ર તાલુકો છે. દીવ તાલુકાનું તેમ જ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક દીવ શહેર છે.

દીવ તાલુકામાં આવેલ ગામો

ફેરફાર કરો