ફેબ્રુઆરી ૧૬

તારીખ

૧૬ ફેબ્રુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૪૭મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ ૪૭મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૧૮ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો