ફેબ્રુઆરી ૧૭

તારીખ

૧૭ ફેબ્રુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૪૮મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ ૪૮મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૧૭ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો