ફેબ્રુઆરી ૧૮

તારીખ

૧૮ ફેબ્રુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૪૯મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ ૪૯મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૧૬ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો