ફેબ્રુઆરી ૧૯

તારીખ

૧૯ ફેબ્રુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૫૦મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ ૫૦મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૧૫ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો