૨૪ મેનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૪૪મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૧૪૫મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૨૧ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો