રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ નં. ૫૯

ઢાંચો:Indian Highways Box રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ નં. ૫૯ (NH 59) ભારત દેશનો મહત્વનો રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ છે. ૩૫૦ કિલોમીટર (૨૧૭ માઇલ) લંબાઇ ધરાવતો આ ધોરી માર્ગ ગુજરાત રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગર તેમ જ મધ્ય પ્રદેશ રાજ્યના પાટનગર ઇન્દૌર શહેરોને જોડે છે. આ ધોરી માર્ગની લંબાઇ ગુજરાત રાજ્યમાં ૨૨૧ કિલોમીટર (૧૩૭ માઇલ) તેમ જ મધ્ય પ્રદેશ રાજ્યમાં ૧૨૯ કિલોમીટર (૮૦ માઇલ) જેટલી છે.


રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ નં. ૫૯ પર આવતાં ગુજરાત રાજ્યનાં ગામો તેમ જ શહેરો ફેરફાર કરો

રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ નં. ૫૯ પર આવતાં મધ્ય પ્રદેશ રાજ્યનાં ગામો તેમ જ શહેરો ફેરફાર કરો

આ પણ જૂઓ ફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓ ફેરફાર કરો