"ભારતના રાજ્ય પક્ષીઓની યાદી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
નાનું (મથાળું)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
નાનું (→‎રાજ્યો)
|-
| [[આંધ્ર પ્રદેશ]]
| ગુલાબી કાંઠાલો પોપટ અથવા [[સૂડો]]
| ''Psittacula krameri''
| [[File:Rose-ringed_Parakeet_(Psittacula_krameri)-_Female_on_a_Neem_(Azadirachta_indica)_tree_at_Hodal_Iws_IMG_1279.jpg|link=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rose-ringed_Parakeet_(Psittacula_krameri)-_Female_on_a_Neem_(Azadirachta_indica)_tree_at_Hodal_Iws_IMG_1279.jpg|200x200px]]
|-
| [[આસામ]]
| [[સફેદ-લાક્કડપાંખવાળી જંગલી બતક]]
| ''Cairina scutulata''
| [[File:White-winged.wood.duck.arp.jpg|link=https://en.wikipedia.org/wiki/File:White-winged.wood.duck.arp.jpg|200x200px]]
|-
| [[ગોવા]]
| [[કાળીલાલ કલગીવાળુંગળાવાળું બુલબુલ]]
| ''Pycnonotus gularis''
|[[File:Flame-throated_bulbul.jpg|link=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flame-throated_bulbul.jpg|200x200px]]
|-
| [[ગુજરાત]]
| [[બળા (પક્ષી)|બળા]]
| [[સુરખાબ]]
| ''Phoenicopterus roseus''
| [[File:Greater_flamingo_sub_adult_(1).jpg|link=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Greater_flamingo_sub_adult_(1).jpg|200x200px]]
| [[પહાડી મેના]]
| ''Gracula religiosa''
| [[File:Common hill myna.jpg|200x200px]]
|
|-
| [[મધ્ય પ્રદેશ]]