આ શ્રેણી ગુજરાતી હાસ્ય કલાકારો અંગેના લેખોની માહિતી ધરાવે છે.