આ શ્રેણીમાં ૧૯૦૧ના વર્ષમાં જન્મેલા લોકોની માહિતી છે.