અંબાડી

એક સંદિગ્ધ શબ્દ

અંબાડી એક સંદિગ્ધ શબ્દ છે જેના નીચે પ્રમાણે વિવિધ અર્થ થાય છે: