૧ ઓગસ્ટનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૧૩મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૧૪મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૫૨ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો