જાન્યુઆરી ૫

તારીખ

૫ જાન્યુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો પાચમો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ પાચમો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૬૦ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો