જાન્યુઆરી ૮

તારીખ

૮ જાન્યુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો આઠમો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ આઠમો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૫૭ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો