૨૮ જુલાઇનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૦૯મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૧૦મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૫૬ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

અન્ના હજારે અનશનનૉ તેરમૉ દિવસ.આજે અન્શન તૉડેલુ.લૉકપાલ બીલ મુદે.

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો