મુખ્ય મેનુ ખોલો

૨૦ જુલાઇનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૧૦મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૧૧મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૫૫ દિવસ બાકી રહે છે.

અનુક્રમણિકા

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો