મુખ્ય મેનુ ખોલો

૮ જુલાઇનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૮૯મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૧૯૦મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૭૬ દિવસ બાકી રહે છે.

અનુક્રમણિકા

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો