દાદરા અને નગર હવેલી જિલ્લો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા દાદરા અને નગર હવેલી નામના કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં આવેલો એકમાત્ર જિલ્લો છે. આ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક સેલવાસ ખાતે આવેલું છે.


દાદરા અને નગર હવેલી જિલ્લામાં આવેલા તાલુકાઓફેરફાર કરો

આ જિલ્લામાં માત્ર એક તાલુકો આવેલ છે.