ફેબ્રુઆરી ૯

તારીખ

૯ ફેબ્રુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૪૦મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ ૪૦મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૨૫ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો