મુખ્ય મેનુ ખોલો

૨ માર્ચ નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૬૧મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૬૨મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૦૪ દિવસ બાકી રહે છે.

અનુક્રમણિકા

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો