મુખ્ય મેનુ ખોલો

૧૫ મેનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૩૫મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૧૩૬મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૩૦ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો