વસતી ગણતરી ૨૦૧૧ (અમદાવાદ)

અમદાવાદ જિલ્લો, વિગતવાર વસતીનાં આંક ફેરફાર કરો

સંદર્ભો:[૧]
રાજ્ય : ૨૪ : ગુજરાત
જિલ્લો : ૪૭૪ : અમદાવાદ

તાલુકો શહેર/ગામ વૉર્ડ સ્તર નામ કુ/ગ્રા/શ કુટુંબ/ઘર વસતી બાળકો (૦-૬) અનુ.જા. અનુ.જ.જા. અક્ષરજ્ઞાન નિરક્ષર કામ કરતા મુખ્ય કામ કરતા મુખ્ય ખેડૂત મુખ્ય ખેતમજૂર ગૃહ ઉદ્યોગ અન્ય કામ કરતા સીમાંત કામ કરતા સીમાંત ખેડૂત સીમાંત ખેતમજૂર સીમાંત ગૃહ ઉદ્યોગ સીમાંત અન્ય બિનકાર્યરત
કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી
- - - જિલ્લો અમદાવાદ કુલ ૧૫૧૦૧૩૪ ૭૨૧૪૨૨૫ ૩૭૮૮૦૫૧ ૩૪૨૬૧૭૪ ૮૪૨૫૧૮ ૪૫૩૭૯૦ ૩૮૮૭૨૮ ૭૫૯૪૮૩ ૩૯૯૦૭૫ ૩૬૦૪૦૮ ૮૯૧૩૮ ૪૭૧૦૬ ૪૨૦૩૨ ૫૪૩૫૭૬૦ ૩૦૨૫૪૬૩ ૨૪૧૦૨૯૭ ૧૭૭૮૪૬૫ ૭૬૨૫૮૮ ૧૦૧૫૮૭૭ ૨૫૯૪૯૫૨ ૨૧૨૭૫૪૭ ૪૬૭૪૦૫ ૨૩૩૨૪૦૯ ૨૦૦૫૭૧૪ ૩૨૬૬૯૫ ૧૨૭૯૧૬ ૧૧૮૦૦૫ ૯૯૧૧ ૧૯૧૪૮૦ ૧૪૪૬૯૭ ૪૬૭૮૩ ૪૨૫૫૩ ૨૮૯૦૭ ૧૩૬૪૬ ૧૯૭૦૪૬૦ ૧૭૧૪૧૦૫ ૨૫૬૩૫૫ ૨૬૨૫૪૩ ૧૨૧૮૩૩ ૧૪૦૭૧૦ ૧૪૭૫૪ ૫૨૪૩ ૯૫૧૧ ૭૭૪૭૪ ૨૩૧૦૦ ૫૪૩૭૪ ૧૨૩૨૩ ૩૭૪૮ ૮૫૭૫ ૧૫૭૯૯૨ ૮૯૭૪૨ ૬૮૨૫૦ ૪૬૧૯૨૭૩ ૧૬૬૦૫૦૪ ૨૯૫૮૭૬૯
- - - જિલ્લો અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૨૨૮૪૮૨ ૧૧૫૧૧૭૮ ૫૯૫૫૮૩ ૫૫૫૫૯૫ ૧૬૧૬૦૭ ૮૫૩૦૯ ૭૬૨૯૮ ૧૧૮૫૦૨ ૬૧૯૮૮ ૫૬૫૧૪ ૧૬૭૪૯ ૮૬૫૬ ૮૦૯૩ ૭૦૩૦૭૮ ૪૨૨૯૭૮ ૨૮૦૧૦૦ ૪૪૮૧૦૦ ૧૭૨૬૦૫ ૨૭૫૪૯૫ ૪૭૩૨૨૪ ૩૪૧૫૩૪ ૧૩૧૬૯૦ ૩૭૪૭૬૩ ૩૧૧૭૫૩ ૬૩૦૧૦ ૧૦૯૩૩૮ ૧૦૧૭૪૧ ૭૫૯૭ ૧૬૪૯૬૬ ૧૨૪૧૩૮ ૪૦૮૨૮ ૩૮૭૨ ૩૦૬૩ ૮૦૯ ૯૬૫૮૭ ૮૨૮૧૧ ૧૩૭૭૬ ૯૮૪૬૧ ૨૯૭૮૧ ૬૮૬૮૦ ૯૫૦૧ ૨૮૦૦ ૬૭૦૧ ૭૦૩૯૧ ૧૯૪૬૦ ૫૦૯૩૧ ૧૬૮૮ ૬૧૪ ૧૦૭૪ ૧૬૮૮૧ ૬૯૦૭ ૯૯૭૪ ૬૭૭૯૫૪ ૨૫૪૦૪૯ ૪૨૩૯૦૫
- - - જિલ્લો અમદાવાદ શહેરી ૧૨૮૧૬૫૨ ૬૦૬૩૦૪૭ ૩૧૯૨૪૬૮ ૨૮૭૦૫૭૯ ૬૮૦૯૧૧ ૩૬૮૪૮૧ ૩૧૨૪૩૦ ૬૪૦૯૮૧ ૩૩૭૦૮૭ ૩૦૩૮૯૪ ૭૨૩૮૯ ૩૮૪૫૦ ૩૩૯૩૯ ૪૭૩૨૬૮૨ ૨૬૦૨૪૮૫ ૨૧૩૦૧૯૭ ૧૩૩૦૩૬૫ ૫૮૯૯૮૩ ૭૪૦૩૮૨ ૨૧૨૧૭૨૮ ૧૭૮૬૦૧૩ ૩૩૫૭૧૫ ૧૯૫૭૬૪૬ ૧૬૯૩૯૬૧ ૨૬૩૬૮૫ ૧૮૫૭૮ ૧૬૨૬૪ ૨૩૧૪ ૨૬૫૧૪ ૨૦૫૫૯ ૫૯૫૫ ૩૮૬૮૧ ૨૫૮૪૪ ૧૨૮૩૭ ૧૮૭૩૮૭૩ ૧૬૩૧૨૯૪ ૨૪૨૫૭૯ ૧૬૪૦૮૨ ૯૨૦૫૨ ૭૨૦૩૦ ૫૨૫૩ ૨૪૪૩ ૨૮૧૦ ૭૦૮૩ ૩૬૪૦ ૩૪૪૩ ૧૦૬૩૫ ૩૧૩૪ ૭૫૦૧ ૧૪૧૧૧૧ ૮૨૮૩૫ ૫૮૨૭૬ ૩૯૪૧૩૧૯ ૧૪૦૬૪૫૫ ૨૫૩૪૮૬૪

તાલુકા પ્રમાણે વિગતવાર યાદી ફેરફાર કરો

સંદર્ભો:[૨]
રાજ્ય : ૨૪ : ગુજરાત
જિલ્લો : ૪૭૪ : અમદાવાદ

તાલુકો શહેર/ગામ વૉર્ડ સ્તર નામ કુ/ગ્રા/શ કુટુંબ/ઘર વસતી બાળકો (૦-૬) અનુ.જા. અનુ.જ.જા. અક્ષરજ્ઞાન નિરક્ષર કામ કરતા મુખ્ય કામ કરતા મુખ્ય ખેડૂત મુખ્ય ખેતમજૂર ગૃહ ઉદ્યોગ અન્ય કામ કરતા સીમાંત કામ કરતા સીમાંત ખેડૂત સીમાંત ખેતમજૂર સીમાંત ગૃહ ઉદ્યોગ સીમાંત અન્ય બિનકાર્યરત
કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી
૩૭૭૭ તાલુકો માંડલ કુલ ૧૫૧૨૧ ૭૦૩૪૬ ૩૬૦૬૩ ૩૪૨૮૩ ૮૯૫૪ ૪૭૧૪ ૪૨૪૦ ૮૦૬૮ ૪૨૦૬ ૩૮૬૨ ૫૮ ૩૬ ૨૨ ૪૪૬૯૭ ૨૬૯૫૭ ૧૭૭૪૦ ૨૫૬૪૯ ૯૧૦૬ ૧૬૫૪૩ ૩૧૨૫૨ ૨૧૦૭૪ ૧૦૧૭૮ ૨૩૪૩૯ ૧૯૪૭૨ ૩૯૬૭ ૬૩૨૪ ૫૯૦૭ ૪૧૭ ૧૧૬૬૭ ૮૮૩૬ ૨૮૩૧ ૧૩૪ ૧૧૪ ૨૦ ૫૩૧૪ ૪૬૧૫ ૬૯૯ ૭૮૧૩ ૧૬૦૨ ૬૨૧૧ ૮૮૩ ૨૧૧ ૬૭૨ ૫૯૦૩ ૧૦૬૭ ૪૮૩૬ ૪૯ ૧૮ ૩૧ ૯૭૮ ૩૦૬ ૬૭૨ ૩૯૦૯૪ ૧૪૯૮૯ ૨૪૧૦૫
૩૭૭૭ માંડલ ગ્રામ્ય ૧૫૧૨૧ ૭૦૩૪૬ ૩૬૦૬૩ ૩૪૨૮૩ ૮૯૫૪ ૪૭૧૪ ૪૨૪૦ ૮૦૬૮ ૪૨૦૬ ૩૮૬૨ ૫૮ ૩૬ ૨૨ ૪૪૬૯૭ ૨૬૯૫૭ ૧૭૭૪૦ ૨૫૬૪૯ ૯૧૦૬ ૧૬૫૪૩ ૩૧૨૫૨ ૨૧૦૭૪ ૧૦૧૭૮ ૨૩૪૩૯ ૧૯૪૭૨ ૩૯૬૭ ૬૩૨૪ ૫૯૦૭ ૪૧૭ ૧૧૬૬૭ ૮૮૩૬ ૨૮૩૧ ૧૩૪ ૧૧૪ ૨૦ ૫૩૧૪ ૪૬૧૫ ૬૯૯ ૭૮૧૩ ૧૬૦૨ ૬૨૧૧ ૮૮૩ ૨૧૧ ૬૭૨ ૫૯૦૩ ૧૦૬૭ ૪૮૩૬ ૪૯ ૧૮ ૩૧ ૯૭૮ ૩૦૬ ૬૭૨ ૩૯૦૯૪ ૧૪૯૮૯ ૨૪૧૦૫
૩૭૭૭ માંડલ શહેરી
૩૭૭૮ તાલુકો દેત્રોજ કુલ ૧૭૫૮૦ ૮૩૧૯૯ ૪૨૯૫૮ ૪૦૨૪૧ ૧૦૪૯૦ ૫૬૦૧ ૪૮૮૯ ૫૮૬૯ ૩૦૧૭ ૨૮૫૨ ૭૩ ૩૫ ૩૮ ૫૩૩૨૮ ૩૨૩૨૭ ૨૧૦૦૧ ૨૯૮૭૧ ૧૦૬૩૧ ૧૯૨૪૦ ૩૪૬૦૧ ૨૪૪૮૨ ૧૦૧૧૯ ૨૬૬૩૯ ૨૨૫૨૦ ૪૧૧૯ ૭૪૪૯ ૬૯૮૭ ૪૬૨ ૧૨૦૯૯ ૯૮૨૭ ૨૨૭૨ ૨૭૩ ૨૪૭ ૨૬ ૬૮૧૮ ૫૪૫૯ ૧૩૫૯ ૭૯૬૨ ૧૯૬૨ ૬૦૦૦ ૭૧૫ ૨૦૨ ૫૧૩ ૫૩૫૮ ૧૨૫૯ ૪૦૯૯ ૧૮૬ ૨૧ ૧૬૫ ૧૭૦૩ ૪૮૦ ૧૨૨૩ ૪૮૫૯૮ ૧૮૪૭૬ ૩૦૧૨૨
૩૭૭૮ દેત્રોજ ગ્રામ્ય ૧૭૫૮૦ ૮૩૧૯૯ ૪૨૯૫૮ ૪૦૨૪૧ ૧૦૪૯૦ ૫૬૦૧ ૪૮૮૯ ૫૮૬૯ ૩૦૧૭ ૨૮૫૨ ૭૩ ૩૫ ૩૮ ૫૩૩૨૮ ૩૨૩૨૭ ૨૧૦૦૧ ૨૯૮૭૧ ૧૦૬૩૧ ૧૯૨૪૦ ૩૪૬૦૧ ૨૪૪૮૨ ૧૦૧૧૯ ૨૬૬૩૯ ૨૨૫૨૦ ૪૧૧૯ ૭૪૪૯ ૬૯૮૭ ૪૬૨ ૧૨૦૯૯ ૯૮૨૭ ૨૨૭૨ ૨૭૩ ૨૪૭ ૨૬ ૬૮૧૮ ૫૪૫૯ ૧૩૫૯ ૭૯૬૨ ૧૯૬૨ ૬૦૦૦ ૭૧૫ ૨૦૨ ૫૧૩ ૫૩૫૮ ૧૨૫૯ ૪૦૯૯ ૧૮૬ ૨૧ ૧૬૫ ૧૭૦૩ ૪૮૦ ૧૨૨૩ ૪૮૫૯૮ ૧૮૪૭૬ ૩૦૧૨૨
૩૭૭૮ દેત્રોજ શહેરી
૩૭૭૯ તાલુકો વિરમગામ કુલ ૪૦૮૩૩ ૧૯૩૨૮૩ ૧૦૦૧૫૩ ૯૩૧૩૦ ૨૫૯૯૭ ૧૩૬૫૪ ૧૨૩૪૩ ૨૩૯૯૪ ૧૨૩૫૦ ૧૧૬૪૪ ૨૯૭૧ ૧૫૩૭ ૧૪૩૪ ૧૧૯૦૯૬ ૭૧૧૧૦ ૪૭૯૮૬ ૭૪૧૮૭ ૨૯૦૪૩ ૪૫૧૪૪ ૭૪૬૫૭ ૫૭૦૪૪ ૧૭૬૧૩ ૬૧૯૫૦ ૫૨૩૬૭ ૯૫૮૩ ૧૩૫૦૭ ૧૨૧૫૭ ૧૩૫૦ ૨૩૦૦૩ ૧૭૫૬૧ ૫૪૪૨ ૩૮૪ ૩૦૧ ૮૩ ૨૫૦૫૬ ૨૨૩૪૮ ૨૭૦૮ ૧૨૭૦૭ ૪૬૭૭ ૮૦૩૦ ૧૨૪૫ ૩૩૯ ૯૦૬ ૮૪૯૩ ૨૪૫૬ ૬૦૩૭ ૧૨૫ ૫૨ ૭૩ ૨૮૪૪ ૧૮૩૦ ૧૦૧૪ ૧૧૮૬૨૬ ૪૩૧૦૯ ૭૫૫૧૭
૩૭૭૯ વિરમગામ ગ્રામ્ય ૨૮૬૪૫ ૧૩૭૪૬૨ ૭૧૨૨૪ ૬૬૨૩૮ ૧૯૪૯૩ ૧૦૨૦૦ ૯૨૯૩ ૧૮૭૯૨ ૯૬૬૯ ૯૧૨૩ ૨૪૯૮ ૧૨૯૧ ૧૨૦૭ ૭૭૪૬૮ ૪૭૮૭૪ ૨૯૫૯૪ ૫૯૯૯૪ ૨૩૩૫૦ ૩૬૬૪૪ ૫૫૯૭૨ ૪૦૮૨૪ ૧૫૧૪૮ ૪૫૩૦૮ ૩૭૪૯૬ ૭૮૧૨ ૧૩૧૩૮ ૧૧૮૭૭ ૧૨૬૧ ૨૨૬૪૧ ૧૭૩૨૩ ૫૩૧૮ ૨૩૫ ૨૦૧ ૩૪ ૯૨૯૪ ૮૦૯૫ ૧૧૯૯ ૧૦૬૬૪ ૩૩૨૮ ૭૩૩૬ ૧૨૦૧ ૩૧૭ ૮૮૪ ૮૪૧૯ ૨૪૩૦ ૫૯૮૯ ૫૭ ૨૯ ૨૮ ૯૮૭ ૫૫૨ ૪૩૫ ૮૧૪૯૦ ૩૦૪૦૦ ૫૧૦૯૦
૩૭૭૯ વિરમગામ શહેરી ૧૨૧૮૮ ૫૫૮૨૧ ૨૮૯૨૯ ૨૬૮૯૨ ૬૫૦૪ ૩૪૫૪ ૩૦૫૦ ૫૨૦૨ ૨૬૮૧ ૨૫૨૧ ૪૭૩ ૨૪૬ ૨૨૭ ૪૧૬૨૮ ૨૩૨૩૬ ૧૮૩૯૨ ૧૪૧૯૩ ૫૬૯૩ ૮૫૦૦ ૧૮૬૮૫ ૧૬૨૨૦ ૨૪૬૫ ૧૬૬૪૨ ૧૪૮૭૧ ૧૭૭૧ ૩૬૯ ૨૮૦ ૮૯ ૩૬૨ ૨૩૮ ૧૨૪ ૧૪૯ ૧૦૦ ૪૯ ૧૫૭૬૨ ૧૪૨૫૩ ૧૫૦૯ ૨૦૪૩ ૧૩૪૯ ૬૯૪ ૪૪ ૨૨ ૨૨ ૭૪ ૨૬ ૪૮ ૬૮ ૨૩ ૪૫ ૧૮૫૭ ૧૨૭૮ ૫૭૯ ૩૭૧૩૬ ૧૨૭૦૯ ૨૪૪૨૭
૩૭૮૦ તાલુકો સાણંદ કુલ ૪૭૮૨૨ ૨૩૭૮૪૫ ૧૨૩૭૪૨ ૧૧૪૧૦૩ ૩૩૪૯૦ ૧૭૭૯૧ ૧૫૬૯૯ ૨૯૬૫૪ ૧૫૬૭૨ ૧૩૯૮૨ ૧૪૦૪ ૭૭૬ ૬૨૮ ૧૫૦૭૯૫ ૯૦૨૫૦ ૬૦૫૪૫ ૮૭૦૫૦ ૩૩૪૯૨ ૫૩૫૫૮ ૯૦૧૨૧ ૭૦૫૮૭ ૧૯૫૩૪ ૭૬૯૨૬ ૬૫૮૮૧ ૧૧૦૪૫ ૨૧૭૮૨ ૨૦૬૯૧ ૧૦૯૧ ૨૧૫૩૦ ૧૬૦૦૦ ૫૫૩૦ ૫૭૪ ૪૫૦ ૧૨૪ ૩૩૦૪૦ ૨૮૭૪૦ ૪૩૦૦ ૧૩૧૯૫ ૪૭૦૬ ૮૪૮૯ ૧૫૦૬ ૪૯૨ ૧૦૧૪ ૮૩૨૪ ૨૫૨૩ ૫૮૦૧ ૧૧૪ ૨૦ ૯૪ ૩૨૫૧ ૧૬૭૧ ૧૫૮૦ ૧૪૭૭૨૪ ૫૩૧૫૫ ૯૪૫૬૯
૩૭૮૦ સાણંદ ગ્રામ્ય ૨૭૮૨૩ ૧૪૧૯૫૫ ૭૩૧૮૩ ૬૮૭૭૨ ૨૦૬૬૨ ૧૦૭૪૯ ૯૯૧૩ ૧૬૮૭૧ ૮૮૮૬ ૭૯૮૫ ૨૩૫ ૧૨૨ ૧૧૩ ૮૨૩૮૬ ૫૦૬૯૧ ૩૧૬૯૫ ૫૯૫૬૯ ૨૨૪૯૨ ૩૭૦૭૭ ૫૬૩૩૩ ૪૨૧૯૨ ૧૪૧૪૧ ૪૬૦૩૫ ૩૯૦૧૬ ૭૦૧૯ ૧૭૯૫૦ ૧૬૯૮૪ ૯૬૬ ૧૬૯૯૧ ૧૨૪૨૨ ૪૫૬૯ ૪૧૪ ૩૩૧ ૮૩ ૧૦૬૮૦ ૯૨૭૯ ૧૪૦૧ ૧૦૨૯૮ ૩૧૭૬ ૭૧૨૨ ૧૩૨૭ ૪૩૫ ૮૯૨ ૭૨૨૧ ૧૯૬૪ ૫૨૫૭ ૫૭ ૧૨ ૪૫ ૧૬૯૩ ૭૬૫ ૯૨૮ ૮૫૬૨૨ ૩૦૯૯૧ ૫૪૬૩૧
૩૭૮૦ સાણંદ શહેરી ૧૯૯૯૯ ૯૫૮૯૦ ૫૦૫૫૯ ૪૫૩૩૧ ૧૨૮૨૮ ૭૦૪૨ ૫૭૮૬ ૧૨૭૮૩ ૬૭૮૬ ૫૯૯૭ ૧૧૬૯ ૬૫૪ ૫૧૫ ૬૮૪૦૯ ૩૯૫૫૯ ૨૮૮૫૦ ૨૭૪૮૧ ૧૧૦૦૦ ૧૬૪૮૧ ૩૩૭૮૮ ૨૮૩૯૫ ૫૩૯૩ ૩૦૮૯૧ ૨૬૮૬૫ ૪૦૨૬ ૩૮૩૨ ૩૭૦૭ ૧૨૫ ૪૫૩૯ ૩૫૭૮ ૯૬૧ ૧૬૦ ૧૧૯ ૪૧ ૨૨૩૬૦ ૧૯૪૬૧ ૨૮૯૯ ૨૮૯૭ ૧૫૩૦ ૧૩૬૭ ૧૭૯ ૫૭ ૧૨૨ ૧૧૦૩ ૫૫૯ ૫૪૪ ૫૭ ૪૯ ૧૫૫૮ ૯૦૬ ૬૫૨ ૬૨૧૦૨ ૨૨૧૬૪ ૩૯૯૩૮
૩૭૮૧ તાલુકો અમદાવાદ કુલ ૧૧૮૧૨૬૯ ૫૫૮૫૫૨૮ ૨૯૪૨૯૨૨ ૨૬૪૨૬૦૬ ૬૨૧૮૨૯ ૩૩૬૪૬૮ ૨૮૫૩૬૧ ૫૯૬૪૬૮ ૩૧૩૬૩૦ ૨૮૨૮૩૮ ૬૭૬૫૯ ૩૫૯૦૨ ૩૧૭૫૭ ૪૩૮૨૪૧૧ ૨૪૦૫૮૪૯ ૧૯૭૬૫૬૨ ૧૨૦૩૧૧૭ ૫૩૭૦૭૩ ૬૬૬૦૪૪ ૧૯૫૪૦૫૦ ૧૬૪૬૪૨૧ ૩૦૭૬૨૯ ૧૮૦૭૪૫૦ ૧૫૬૪૪૨૬ ૨૪૩૦૨૪ ૯૦૫૭ ૭૨૨૬ ૧૮૩૧ ૯૭૬૭ ૭૭૩૮ ૨૦૨૯ ૩૫૨૮૮ ૨૩૩૮૩ ૧૧૯૦૫ ૧૭૫૩૩૩૮ ૧૫૨૬૦૭૯ ૨૨૭૨૫૯ ૧૪૬૬૦૦ ૮૧૯૯૫ ૬૪૬૦૫ ૪૭૨૩ ૨૧૮૫ ૨૫૩૮ ૩૪૩૫ ૧૮૨૭ ૧૬૦૮ ૯૫૪૫ ૨૬૧૭ ૬૯૨૮ ૧૨૮૮૯૭ ૭૫૩૬૬ ૫૩૫૩૧ ૩૬૩૧૪૭૮ ૧૨૯૬૫૦૧ ૨૩૩૪૯૭૭
૩૭૮૧ અમદાવાદ ગ્રામ્ય
૩૭૮૧ અમદાવાદ શહેરી ૧૧૮૧૨૬૯ ૫૫૮૫૫૨૮ ૨૯૪૨૯૨૨ ૨૬૪૨૬૦૬ ૬૨૧૮૨૯ ૩૩૬૪૬૮ ૨૮૫૩૬૧ ૫૯૬૪૬૮ ૩૧૩૬૩૦ ૨૮૨૮૩૮ ૬૭૬૫૯ ૩૫૯૦૨ ૩૧૭૫૭ ૪૩૮૨૪૧૧ ૨૪૦૫૮૪૯ ૧૯૭૬૫૬૨ ૧૨૦૩૧૧૭ ૫૩૭૦૭૩ ૬૬૬૦૪૪ ૧૯૫૪૦૫૦ ૧૬૪૬૪૨૧ ૩૦૭૬૨૯ ૧૮૦૭૪૫૦ ૧૫૬૪૪૨૬ ૨૪૩૦૨૪ ૯૦૫૭ ૭૨૨૬ ૧૮૩૧ ૯૭૬૭ ૭૭૩૮ ૨૦૨૯ ૩૫૨૮૮ ૨૩૩૮૩ ૧૧૯૦૫ ૧૭૫૩૩૩૮ ૧૫૨૬૦૭૯ ૨૨૭૨૫૯ ૧૪૬૬૦૦ ૮૧૯૯૫ ૬૪૬૦૫ ૪૭૨૩ ૨૧૮૫ ૨૫૩૮ ૩૪૩૫ ૧૮૨૭ ૧૬૦૮ ૯૫૪૫ ૨૬૧૭ ૬૯૨૮ ૧૨૮૮૯૭ ૭૫૩૬૬ ૫૩૫૩૧ ૩૬૩૧૪૭૮ ૧૨૯૬૫૦૧ ૨૩૩૪૯૭૭
૩૭૮૨ તાલુકો દસ્ક્રોઇ કુલ ૬૭૧૩૧ ૩૨૧૮૧૭ ૧૬૬૭૨૭ ૧૫૫૦૯૦ ૪૨૯૦૪ ૨૩૦૦૪ ૧૯૯૦૦ ૨૨૩૦૮ ૧૧૭૪૦ ૧૦૫૬૮ ૪૬૪૩ ૨૪૫૭ ૨૧૮૬ ૨૨૭૮૬૩ ૧૨૮૮૪૧ ૯૯૦૨૨ ૯૩૯૫૪ ૩૭૮૮૬ ૫૬૦૬૮ ૧૧૮૩૫૫ ૯૫૫૭૮ ૨૨૭૭૭ ૧૦૧૬૦૭ ૮૮૧૬૯ ૧૩૪૩૮ ૧૯૩૫૫ ૧૮૨૩૫ ૧૧૨૦ ૨૧૮૧૭ ૧૭૬૩૧ ૪૧૮૬ ૧૧૩૮ ૮૬૫ ૨૭૩ ૫૯૨૯૭ ૫૧૪૩૮ ૭૮૫૯ ૧૬૭૪૮ ૭૪૦૯ ૯૩૩૯ ૧૧૧૫ ૪૬૩ ૬૫૨ ૮૮૯૫ ૩૩૫૭ ૫૫૩૮ ૩૨૩ ૧૨૬ ૧૯૭ ૬૪૧૫ ૩૪૬૩ ૨૯૫૨ ૨૦૩૪૬૨ ૭૧૧૪૯ ૧૩૨૩૧૩
૩૭૮૨ દસ્ક્રોઇ ગ્રામ્ય ૩૭૫૮૫ ૧૮૬૭૮૨ ૯૫૯૭૦ ૯૦૮૧૨ ૨૬૧૦૩ ૧૩૮૬૪ ૧૨૨૩૯ ૧૩૨૨૨ ૬૯૨૦ ૬૩૦૨ ૨૨૩૬ ૧૧૭૬ ૧૦૬૦ ૧૨૫૦૩૫ ૭૧૮૮૯ ૫૩૧૪૬ ૬૧૭૪૭ ૨૪૦૮૧ ૩૭૬૬૬ ૭૧૦૫૮ ૫૫૬૪૯ ૧૫૪૦૯ ૫૮૬૧૫ ૫૦૮૧૯ ૭૭૯૬ ૧૬૭૪૪ ૧૫૭૪૨ ૧૦૦૨ ૧૮૧૦૭ ૧૪૪૯૪ ૩૬૧૩ ૬૨૨ ૪૯૯ ૧૨૩ ૨૩૧૪૨ ૨૦૦૮૪ ૩૦૫૮ ૧૨૪૪૩ ૪૮૩૦ ૭૬૧૩ ૯૭૧ ૩૭૪ ૫૯૭ ૮૧૧૨ ૨૮૬૮ ૫૨૪૪ ૧૯૩ ૭૬ ૧૧૭ ૩૧૬૭ ૧૫૧૨ ૧૬૫૫ ૧૧૫૭૨૪ ૪૦૩૨૧ ૭૫૪૦૩
૩૭૮૨ દસ્ક્રોઇ શહેરી ૨૯૫૪૬ ૧૩૫૦૩૫ ૭૦૭૫૭ ૬૪૨૭૮ ૧૬૮૦૧ ૯૧૪૦ ૭૬૬૧ ૯૦૮૬ ૪૮૨૦ ૪૨૬૬ ૨૪૦૭ ૧૨૮૧ ૧૧૨૬ ૧૦૨૮૨૮ ૫૬૯૫૨ ૪૫૮૭૬ ૩૨૨૦૭ ૧૩૮૦૫ ૧૮૪૦૨ ૪૭૨૯૭ ૩૯૯૨૯ ૭૩૬૮ ૪૨૯૯૨ ૩૭૩૫૦ ૫૬૪૨ ૨૬૧૧ ૨૪૯૩ ૧૧૮ ૩૭૧૦ ૩૧૩૭ ૫૭૩ ૫૧૬ ૩૬૬ ૧૫૦ ૩૬૧૫૫ ૩૧૩૫૪ ૪૮૦૧ ૪૩૦૫ ૨૫૭૯ ૧૭૨૬ ૧૪૪ ૮૯ ૫૫ ૭૮૩ ૪૮૯ ૨૯૪ ૧૩૦ ૫૦ ૮૦ ૩૨૪૮ ૧૯૫૧ ૧૨૯૭ ૮૭૭૩૮ ૩૦૮૨૮ ૫૬૯૧૦
૩૭૮૩ તાલુકો ધોળકા કુલ ૫૦૭૨૧ ૨૪૯૮૫૨ ૧૩૦૧૧૩ ૧૧૯૭૩૯ ૩૨૦૩૪ ૧૭૧૩૦ ૧૪૯૦૪ ૩૩૬૭૨ ૧૭૭૯૯ ૧૫૮૭૩ ૧૮૦૨ ૯૫૭ ૮૪૫ ૧૬૯૧૧૩ ૯૭૯૨૭ ૭૧૧૮૬ ૮૦૭૩૯ ૩૨૧૮૬ ૪૮૫૫૩ ૯૯૨૯૦ ૭૪૬૫૯ ૨૪૬૩૧ ૭૯૫૯૫ ૬૭૪૮૯ ૧૨૧૦૬ ૧૪૫૮૨ ૧૩૮૨૧ ૭૬૧ ૨૯૮૩૭ ૨૩૭૮૬ ૬૦૫૧ ૨૭૯૮ ૨૦૮૭ ૭૧૧ ૩૨૩૭૮ ૨૭૭૯૫ ૪૫૮૩ ૧૯૬૯૫ ૭૧૭૦ ૧૨૫૨૫ ૧૪૩૪ ૪૫૨ ૯૮૨ ૧૦૫૯૯ ૩૧૬૬ ૭૪૩૩ ૧૨૨૦ ૫૨૪ ૬૯૬ ૬૪૪૨ ૩૦૨૮ ૩૪૧૪ ૧૫૦૫૬૨ ૫૫૪૫૪ ૯૫૧૦૮
૩૭૮૩ ધોળકા ગ્રામ્ય ૩૪૧૩૭ ૧૬૮૯૦૭ ૮૮૨૦૮ ૮૦૬૯૯ ૨૨૨૫૮ ૧૧૮૫૮ ૧૦૪૦૦ ૨૫૩૩૫ ૧૩૪૧૦ ૧૧૯૨૫ ૧૩૯૪ ૭૩૦ ૬૬૪ ૧૧૦૬૬૩ ૬૫૮૦૩ ૪૪૮૬૦ ૫૮૨૪૪ ૨૨૪૦૫ ૩૫૮૩૯ ૭૦૩૫૪ ૫૧૪૮૬ ૧૮૮૬૮ ૫૫૩૦૦ ૪૭૧૦૫ ૮૧૯૫ ૧૩૭૬૧ ૧૩૦૩૯ ૭૨૨ ૨૬૮૮૬ ૨૧૫૮૨ ૫૩૦૪ ૬૪૭ ૫૨૫ ૧૨૨ ૧૪૦૦૬ ૧૧૯૫૯ ૨૦૪૭ ૧૫૦૫૪ ૪૩૮૧ ૧૦૬૭૩ ૧૩૫૯ ૪૧૧ ૯૪૮ ૯૮૨૮ ૨૭૭૯ ૭૦૪૯ ૫૭૨ ૧૫૨ ૪૨૦ ૩૨૯૫ ૧૦૩૯ ૨૨૫૬ ૯૮૫૫૩ ૩૬૭૨૨ ૬૧૮૩૧
૩૭૮૩ ધોળકા શહેરી ૧૬૫૮૪ ૮૦૯૪૫ ૪૧૯૦૫ ૩૯૦૪૦ ૯૭૭૬ ૫૨૭૨ ૪૫૦૪ ૮૩૩૭ ૪૩૮૯ ૩૯૪૮ ૪૦૮ ૨૨૭ ૧૮૧ ૫૮૪૫૦ ૩૨૧૨૪ ૨૬૩૨૬ ૨૨૪૯૫ ૯૭૮૧ ૧૨૭૧૪ ૨૮૯૩૬ ૨૩૧૭૩ ૫૭૬૩ ૨૪૨૯૫ ૨૦૩૮૪ ૩૯૧૧ ૮૨૧ ૭૮૨ ૩૯ ૨૯૫૧ ૨૨૦૪ ૭૪૭ ૨૧૫૧ ૧૫૬૨ ૫૮૯ ૧૮૩૭૨ ૧૫૮૩૬ ૨૫૩૬ ૪૬૪૧ ૨૭૮૯ ૧૮૫૨ ૭૫ ૪૧ ૩૪ ૭૭૧ ૩૮૭ ૩૮૪ ૬૪૮ ૩૭૨ ૨૭૬ ૩૧૪૭ ૧૯૮૯ ૧૧૫૮ ૫૨૦૦૯ ૧૮૭૩૨ ૩૩૨૭૭
૩૭૮૪ તાલુકો બાવળા કુલ ૩૧૮૪૩ ૧૫૮૧૯૧ ૮૨૪૩૨ ૭૫૭૫૯ ૨૩૨૧૦ ૧૨૩૫૨ ૧૦૮૫૮ ૧૫૬૦૬ ૮૧૬૬ ૭૪૪૦ ૯૯૪૬ ૫૧૦૮ ૪૮૩૮ ૯૪૬૩૪ ૫૬૮૯૦ ૩૭૭૪૪ ૬૩૫૫૭ ૨૫૫૪૨ ૩૮૦૧૫ ૬૬૪૭૦ ૪૭૨૪૭ ૧૯૨૨૩ ૫૫૪૦૪ ૪૪૩૬૮ ૧૧૦૩૬ ૧૨૯૧૭ ૧૧૭૮૭ ૧૧૩૦ ૨૦૯૯૪ ૧૪૫૩૦ ૬૪૬૪ ૪૦૯ ૨૯૮ ૧૧૧ ૨૧૦૮૪ ૧૭૭૫૩ ૩૩૩૧ ૧૧૦૬૬ ૨૮૭૯ ૮૧૮૭ ૧૨૪૮ ૩૦૩ ૯૪૫ ૭૧૯૮ ૧૫૨૦ ૫૬૭૮ ૨૬૩ ૮૬ ૧૭૭ ૨૩૫૭ ૯૭૦ ૧૩૮૭ ૯૧૭૨૧ ૩૫૧૮૫ ૫૬૫૩૬
૩૭૮૪ બાવળા ગ્રામ્ય ૨૨૭૫૪ ૧૧૫૭૩૩ ૬૦૦૯૧ ૫૫૬૪૨ ૧૮૧૫૨ ૯૬૦૯ ૮૫૪૩ ૧૧૦૮૧ ૫૭૯૪ ૫૨૮૭ ૯૮૪૯ ૫૦૫૧ ૪૭૯૮ ૬૨૯૧૬ ૩૯૦૦૧ ૨૩૯૧૫ ૫૨૮૧૭ ૨૧૦૯૦ ૩૧૭૨૭ ૫૦૯૧૧ ૩૪૩૭૦ ૧૬૫૪૧ ૪૧૦૩૩ ૩૨૦૬૭ ૮૯૬૬ ૧૨૧૭૦ ૧૧૦૬૮ ૧૧૦૨ ૨૦૦૭૦ ૧૩૯૨૭ ૬૧૪૩ ૨૩૨ ૧૭૬ ૫૬ ૮૫૬૧ ૬૮૯૬ ૧૬૬૫ ૯૮૭૮ ૨૩૦૩ ૭૫૭૫ ૧૨૩૧ ૨૯૦ ૯૪૧ ૭૦૧૯ ૧૪૫૫ ૫૫૬૪ ૧૭૩ ૫૨ ૧૨૧ ૧૪૫૫ ૫૦૬ ૯૪૯ ૬૪૮૨૨ ૨૫૭૨૧ ૩૯૧૦૧
૩૭૮૪ બાવળા શહેરી ૯૦૮૯ ૪૨૪૫૮ ૨૨૩૪૧ ૨૦૧૧૭ ૫૦૫૮ ૨૭૪૩ ૨૩૧૫ ૪૫૨૫ ૨૩૭૨ ૨૧૫૩ ૯૭ ૫૭ ૪૦ ૩૧૭૧૮ ૧૭૮૮૯ ૧૩૮૨૯ ૧૦૭૪૦ ૪૪૫૨ ૬૨૮૮ ૧૫૫૫૯ ૧૨૮૭૭ ૨૬૮૨ ૧૪૩૭૧ ૧૨૩૦૧ ૨૦૭૦ ૭૪૭ ૭૧૯ ૨૮ ૯૨૪ ૬૦૩ ૩૨૧ ૧૭૭ ૧૨૨ ૫૫ ૧૨૫૨૩ ૧૦૮૫૭ ૧૬૬૬ ૧૧૮૮ ૫૭૬ ૬૧૨ ૧૭ ૧૩ ૧૭૯ ૬૫ ૧૧૪ ૯૦ ૩૪ ૫૬ ૯૦૨ ૪૬૪ ૪૩૮ ૨૬૮૯૯ ૯૪૬૪ ૧૭૪૩૫
૩૭૮૫ તાલુકો રાણપુર કુલ ૧૭૨૭૭ ૯૨૯૨૬ ૪૭૭૧૭ ૪૫૨૦૯ ૧૩૯૭૯ ૭૩૪૬ ૬૬૩૩ ૬૩૫૩ ૩૨૮૫ ૩૦૬૮ ૭૨ ૪૦ ૩૨ ૫૪૭૮૬ ૩૨૩૭૬ ૨૨૪૧૦ ૩૮૧૪૦ ૧૫૩૪૧ ૨૨૭૯૯ ૩૫૭૮૫ ૨૬૧૨૨ ૯૬૬૩ ૨૭૮૪૨ ૨૩૨૭૫ ૪૫૬૭ ૭૯૬૦ ૭૩૮૭ ૫૭૩ ૧૦૩૪૩ ૭૪૬૮ ૨૮૭૫ ૭૨૪ ૫૭૩ ૧૫૧ ૮૮૧૫ ૭૮૪૭ ૯૬૮ ૭૯૪૩ ૨૮૪૭ ૫૦૯૬ ૬૨૨ ૧૨૭ ૪૯૫ ૫૫૫૬ ૧૮૭૩ ૩૬૮૩ ૨૧૯ ૧૪૦ ૭૯ ૧૫૪૬ ૭૦૭ ૮૩૯ ૫૭૧૪૧ ૨૧૫૯૫ ૩૫૫૪૬
૩૭૮૫ રાણપુર ગ્રામ્ય ૧૩૯૬૦ ૭૫૯૮૨ ૩૯૦૦૦ ૩૬૯૮૨ ૧૧૮૦૩ ૬૧૮૫ ૫૬૧૮ ૫૭૧૫ ૨૯૬૪ ૨૭૫૧ ૪૮ ૨૪ ૨૪ ૪૨૭૮૫ ૨૫૬૪૮ ૧૭૧૩૭ ૩૩૧૯૭ ૧૩૩૫૨ ૧૯૮૪૫ ૩૦૨૯૦ ૨૧૩૬૨ ૮૯૨૮ ૨૩૦૩૭ ૧૮૮૮૧ ૪૧૫૬ ૭૬૮૬ ૭૧૨૪ ૫૬૨ ૯૪૩૯ ૬૬૫૩ ૨૭૮૬ ૬૭૦ ૫૩૦ ૧૪૦ ૫૨૪૨ ૪૫૭૪ ૬૬૮ ૭૨૫૩ ૨૪૮૧ ૪૭૭૨ ૬૧૭ ૧૨૬ ૪૯૧ ૫૨૫૭ ૧૭૬૦ ૩૪૯૭ ૧૭૮ ૧૩૩ ૪૫ ૧૨૦૧ ૪૬૨ ૭૩૯ ૪૫૬૯૨ ૧૭૬૩૮ ૨૮૦૫૪
૩૭૮૫ રાણપુર શહેરી ૩૩૧૭ ૧૬૯૪૪ ૮૭૧૭ ૮૨૨૭ ૨૧૭૬ ૧૧૬૧ ૧૦૧૫ ૬૩૮ ૩૨૧ ૩૧૭ ૨૪ ૧૬ ૧૨૦૦૧ ૬૭૨૮ ૫૨૭૩ ૪૯૪૩ ૧૯૮૯ ૨૯૫૪ ૫૪૯૫ ૪૭૬૦ ૭૩૫ ૪૮૦૫ ૪૩૯૪ ૪૧૧ ૨૭૪ ૨૬૩ ૧૧ ૯૦૪ ૮૧૫ ૮૯ ૫૪ ૪૩ ૧૧ ૩૫૭૩ ૩૨૭૩ ૩૦૦ ૬૯૦ ૩૬૬ ૩૨૪ ૨૯૯ ૧૧૩ ૧૮૬ ૪૧ ૩૪ ૩૪૫ ૨૪૫ ૧૦૦ ૧૧૪૪૯ ૩૯૫૭ ૭૪૯૨
૩૭૮૬ તાલુકો બરવાળા કુલ ૧૩૬૧૫ ૭૫૯૮૬ ૩૯૪૪૦ ૩૬૫૪૬ ૧૦૬૬૨ ૫૬૩૬ ૫૦૨૬ ૫૩૨૪ ૨૭૬૫ ૨૫૫૯ ૧૫૫ ૮૧ ૭૪ ૪૫૯૪૯ ૨૭૩૭૮ ૧૮૫૭૧ ૩૦૦૩૭ ૧૨૦૬૨ ૧૭૯૭૫ ૩૧૭૮૬ ૨૨૦૮૪ ૯૭૦૨ ૨૬૦૫૨ ૨૦૪૪૦ ૫૬૧૨ ૫૬૪૩ ૫૧૩૨ ૫૧૧ ૧૦૮૫૬ ૬૯૯૯ ૩૮૫૭ ૩૩૬ ૨૨૫ ૧૧૧ ૯૨૧૭ ૮૦૮૪ ૧૧૩૩ ૫૭૩૪ ૧૬૪૪ ૪૦૯૦ ૪૧૯ ૧૦૩ ૩૧૬ ૪૩૯૧ ૧૦૬૨ ૩૩૨૯ ૪૬ ૧૭ ૨૯ ૮૭૮ ૪૬૨ ૪૧૬ ૪૪૨૦૦ ૧૭૩૫૬ ૨૬૮૪૪
૩૭૮૬ બરવાળા ગ્રામ્ય ૧૦૩૦૫ ૫૮૦૩૫ ૩૦૧૦૩ ૨૭૯૩૨ ૮૪૭૦ ૪૪૫૨ ૪૦૧૮ ૩૫૦૬ ૧૮૨૩ ૧૬૮૩ ૧૪૧ ૭૬ ૬૫ ૩૪૦૯૫ ૨૦૬૩૨ ૧૩૪૬૩ ૨૩૯૪૦ ૯૪૭૧ ૧૪૪૬૯ ૨૫૪૮૧ ૧૬૯૫૮ ૮૫૨૩ ૨૦૧૫૧ ૧૫૪૮૪ ૪૬૬૭ ૫૩૩૭ ૪૮૪૧ ૪૯૬ ૯૨૮૪ ૫૮૪૭ ૩૪૩૭ ૩૦૨ ૧૯૫ ૧૦૭ ૫૨૨૮ ૪૬૦૧ ૬૨૭ ૫૩૩૦ ૧૪૭૪ ૩૮૫૬ ૪૦૨ ૯૨ ૩૧૦ ૪૨૧૨ ૧૦૦૭ ૩૨૦૫ ૩૮ ૧૪ ૨૪ ૬૭૮ ૩૬૧ ૩૧૭ ૩૨૫૫૪ ૧૩૧૪૫ ૧૯૪૦૯
૩૭૮૬ બરવાળા શહેરી ૩૩૧૦ ૧૭૯૫૧ ૯૩૩૭ ૮૬૧૪ ૨૧૯૨ ૧૧૮૪ ૧૦૦૮ ૧૮૧૮ ૯૪૨ ૮૭૬ ૧૪ ૧૧૮૫૪ ૬૭૪૬ ૫૧૦૮ ૬૦૯૭ ૨૫૯૧ ૩૫૦૬ ૬૩૦૫ ૫૧૨૬ ૧૧૭૯ ૫૯૦૧ ૪૯૫૬ ૯૪૫ ૩૦૬ ૨૯૧ ૧૫ ૧૫૭૨ ૧૧૫૨ ૪૨૦ ૩૪ ૩૦ ૩૯૮૯ ૩૪૮૩ ૫૦૬ ૪૦૪ ૧૭૦ ૨૩૪ ૧૭ ૧૧ ૧૭૯ ૫૫ ૧૨૪ ૨૦૦ ૧૦૧ ૯૯ ૧૧૬૪૬ ૪૨૧૧ ૭૪૩૫
૩૭૮૭ તાલુકો ધંધુકા કુલ ૨૬૯૨૨ ૧૪૫૨૫૨ ૭૫૭૮૪ ૬૯૪૬૮ ૧૮૯૬૯ ૧૦૦૯૪ ૮૮૭૫ ૧૨૧૬૭ ૬૪૪૫ ૫૭૨૨ ૩૫૫ ૧૭૭ ૧૭૮ ૯૩૦૮૮ ૫૫૫૫૮ ૩૭૫૩૦ ૫૨૧૬૪ ૨૦૨૨૬ ૩૧૯૩૮ ૫૮૫૮૫ ૪૨૨૪૯ ૧૬૩૩૬ ૪૫૫૦૫ ૩૭૩૦૭ ૮૧૯૮ ૯૩૪૦ ૮૬૭૫ ૬૬૫ ૧૯૫૬૭ ૧૪૩૨૧ ૫૨૪૬ ૪૯૫ ૩૬૪ ૧૩૧ ૧૬૧૦૩ ૧૩૯૪૭ ૨૧૫૬ ૧૩૦૮૦ ૪૯૪૨ ૮૧૩૮ ૮૪૪ ૩૬૬ ૪૭૮ ૯૩૨૨ ૨૯૯૦ ૬૩૩૨ ૨૩૩ ૧૨૭ ૧૦૬ ૨૬૮૧ ૧૪૫૯ ૧૨૨૨ ૮૬૬૬૭ ૩૩૫૩૫ ૫૩૧૩૨
૩૭૮૭ ધંધુકા ગ્રામ્ય ૨૦૫૭૨ ૧૧૨૭૭૭ ૫૮૭૮૩ ૫૩૯૯૪ ૧૫૨૨૨ ૮૦૭૭ ૭૧૪૫ ૧૦૦૪૩ ૫૨૯૯ ૪૭૪૪ ૨૧૭ ૧૧૫ ૧૦૨ ૬૯૭૦૫ ૪૨૧૫૬ ૨૭૫૪૯ ૪૩૦૭૨ ૧૬૬૨૭ ૨૬૪૪૫ ૪૬૯૭૨ ૩૩૧૩૭ ૧૩૮૩૫ ૩૫૨૦૬ ૨૮૮૯૩ ૬૩૧૩ ૮૭૭૯ ૮૧૭૨ ૬૦૭ ૧૭૭૮૨ ૧૩૨૨૭ ૪૫૫૫ ૩૪૩ ૨૪૫ ૯૮ ૮૩૦૨ ૭૨૪૯ ૧૦૫૩ ૧૧૭૬૬ ૪૨૪૪ ૭૫૨૨ ૭૯૫ ૩૪૨ ૪૫૩ ૯૦૬૨ ૨૮૭૧ ૬૧૯૧ ૧૮૫ ૧૦૭ ૭૮ ૧૭૨૪ ૯૨૪ ૮૦૦ ૬૫૮૦૫ ૨૫૬૪૬ ૪૦૧૫૯
૩૭૮૭ ધંધુકા શહેરી ૬૩૫૦ ૩૨૪૭૫ ૧૭૦૦૧ ૧૫૪૭૪ ૩૭૪૭ ૨૦૧૭ ૧૭૩૦ ૨૧૨૪ ૧૧૪૬ ૯૭૮ ૧૩૮ ૬૨ ૭૬ ૨૩૩૮૩ ૧૩૪૦૨ ૯૯૮૧ ૯૦૯૨ ૩૫૯૯ ૫૪૯૩ ૧૧૬૧૩ ૯૧૧૨ ૨૫૦૧ ૧૦૨૯૯ ૮૪૧૪ ૧૮૮૫ ૫૬૧ ૫૦૩ ૫૮ ૧૭૮૫ ૧૦૯૪ ૬૯૧ ૧૫૨ ૧૧૯ ૩૩ ૭૮૦૧ ૬૬૯૮ ૧૧૦૩ ૧૩૧૪ ૬૯૮ ૬૧૬ ૪૯ ૨૪ ૨૫ ૨૬૦ ૧૧૯ ૧૪૧ ૪૮ ૨૦ ૨૮ ૯૫૭ ૫૩૫ ૪૨૨ ૨૦૮૬૨ ૭૮૮૯ ૧૨૯૭૩

આ પણ જુઓ ફેરફાર કરો

સંદર્ભો ફેરફાર કરો