૨ એપ્રિલનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૯૨મો(લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૯૩મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૭૩ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓ

ફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓ

ફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓ

ફેરફાર કરો