જાન્યુઆરી ૧૨

તારીખ

૧૨ જાન્યુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૨મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ ૧૨મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૫૩ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો